سامانه کنترل پروژه سازمانی

سامانه کنترل پروژه سازمانی

مدیریت پروژه شامل بکارگیری دانش، مهارت ها و ابزارهای لازم در جریان اجرای فعالیت‌ها، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه در سازمان‌ها می‌باشد. وزارت عتف همانند هر سازمان دیگری به منظور تسهیل روند مدیریت پروژه‌های جاری خود نیازمند استفاده از سامانه‌های مدیریت پروژه در چارچوب دولت الکترونیک است. سامانه مدیریت پروژه‌های سازمانی نیز به این منظور در این وزارتخانه طراحی و پیاده سازی شده است. این سامانه در اجرای این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه‌ریزی و کنترل پروژه بهره می‌گیرد و لذا به ابزاری کاربردی و قدرتمند برای کنترل زمان، کنترل هزینه و مدیریت منابع و نیروی انسانی تبدیل گردیده است. در ادامه تصاویری از این سامانه ارائه شده است.

آدرس سامانه: http://msp/PWA/default.aspx

راهنمای سامانه

کلید واژه ها: کنترل پروژه وزارت علوم