آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویب
درگاه تبادل اطلاعات وزارت عتفدرگاه تبادل اطلاعات وزارت عتفسامانه های فناوری اطلاعات
سامانه SIEMسامانه SIEMسامانه های فناوری اطلاعات
سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعاتسامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعاتسامانه های فناوری اطلاعات
سامانه پست الکترونیک سازمانیسامانه پست الکترونیک سازمانیسامانه های فناوری اطلاعات
سامانه مپفا (مدیریت پژوهش و فناوری ایران)سامانه مپفا (مدیریت پژوهش و فناوری ایران)سامانه های پژوهش و فناوری
سامانه بودجه تفصیلی دانشگاه هاسامانه بودجه تفصیلی دانشگاه هاسامانه های اداری ، رفاهی و مالی
سامانه پورتال اطلاع رسانی وزارت عتفسامانه پورتال اطلاع رسانی وزارت عتفسامانه های فناوری اطلاعات
سامانه پاسخگویی به شکایاتسامانه پاسخگویی به شکایاتسامانه های اداری ، رفاهی و مالی
سامانه اتوماسیون اداری (مکاتبه و گردش مکاتبات)سامانه اتوماسیون اداری (مکاتبه و گردش مکاتبات)سامانه های اداری ، رفاهی و مالی
سامانه هوش سازمانیسامانه هوش سازمانیسامانه های فناوری اطلاعات
سامانه سطح بندی و رتبه بندی دانشگاه های کشورسامانه سطح بندی و رتبه بندی دانشگاه های کشورسامانه های آموزشی
سامانه رتبه بندی نشریات علمی (نشریات معتبر و نامعتبر)سامانه رتبه بندی نشریات علمی (نشریات معتبر و نامعتبر)سامانه های پژوهش و فناوری
سامانه شاعا (شبکه آزمایشگاه های علمی ایران)سامانه شاعا (شبکه آزمایشگاه های علمی ایران)سامانه های پژوهش و فناوری
سامانه کنترل پروژه سازمانیسامانه کنترل پروژه سازمانیسامانه های فناوری اطلاعات
سامانه آموزش عالیسامانه آموزش عالیسامانه های آموزشی