خدمات عمومی و اختصاصی

خدمات عمومی و اختصاصی
دولت الکترونیک شامل تبادلات الکترونیکی (مبادله اطلاعات و تراکنش‌ها) ما بین دولت، بخش عمومی (شهروندان و کسب وکارها) و کارمندان است. دولت الکترونیک عبارتست از استفاده از ICT توسط دولت برای ارائه اطلاعات و خدمات عمومی به مردم.     خدمات الکترونیکی شهروندان (عمومی) خدمات الکترونیکی درون سازمانی (اختصاصی)